Hírek

Küldöttgyűlés meghirdetése

Az Egységes Tűzoltó Szakszervezet Társelnökei az Alapszabály X/8-as pontja alapján meghirdeti IV. rendes Éves Küldöttgyűlését 2020. május 06-ra.

Küldöttállítás szabályai:

Mandátummal rendelkezik minden szakszervezeti egység Elnöke, létszámtól függetlenül, akadályoztatás esetén az általa meghatalmazott szervezeti egység tag. A központi tagokat a mindenkori Országos Elnökség képviseli a SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

Napirend szerint a Küldöttgyűlés:

1) meghatározza napirendjét, elfogadja ügyrendjét;

2) elfogadja, és szükség szerint módosítja az ETSZ Alapszabályát;

3) elfogadja, és szükség szerint módosítja az ETSZ hosszú és rövidtávú programját, stratégiáját;

4) elfogadja az ETSZ éves költségvetését;

5) az éves beszámoló – ezen belül a vezető tisztségviselőknek a szakszervezet vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

6) dönt az ETSZ vagyonával összefüggő elvi kérdésekben.

Napirend kiegészítésre a meghirdetéstől számított 20 napon belül van lehetőség.

A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult rész vesz, ezt minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. A küldöttgyűlés zárt, azon meghívottak, tanácskozási joggal szakértők jelen lehetnek.

További információk a tagjaink számára a Küldöttgyűléssel kapcsolatban belső levelezési listán lesznek elérhetőek.

Üdvözlettel:

Vári Tamás                                                                                        Antalfi Zsolt

      sk.                                                                                                        sk.

Egységes Tűzoltó Szakszervezet